Luchtvaart Grootste Vervuiler van de Transport Sector

In 2018 stootte de Nederlandse transportsector 26 miljard kilogram CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. Dat is 12% van de totale broeikasgas uitstoot door de Nederlandse economie. Dat is bijna net zoveel als in 2012.

Er is dus nog lang geen sprake van een afname van de algemene vervuiling. De luchtvaart draagt daar 49% aan bij, het wegvervoer 21%. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Binnen de transportsector veroorzaakt de luchtvaart bijna de helft van broeikasgasemissies (49%), gevolgd door zeevaart en binnenvaart (26%) en vervoer over de weg (21%).

Twee derde van de transportemissies valt buiten de scope van de klimaatdoelen voor Nederland, namelijk die van internationale lucht- en zeevaart?

Sinds 2010 zijn de broeikasgasemissies van de transportsector gestegen met 3%, terwijl de totale emissies van de Nederlandse economie in deze periode daalden met 8%.

De emissies stegen met name in de luchtvaartsector, namelijk met 13%. Bij vervoer over water en over de weg daalde de uitstoot met respectievelijk 2% en 8%.

De broeikasgasemissies van de transportsector en de Nederlandse economie worden berekend volgens de richtlijnen van het System of Environmental Economic Accounts (SEEA), de milieurekeningen.

Een groot deel van de Nederlandse transportactiviteiten vindt (gelukkig) plaats buiten Nederland. Hierdoor wordt 75% van de broeikasgassen uitgestoten in het buitenland.

Voor vervoer over de weg is dat 30%, bij de binnenvaart 38%. Bij de zeevaart is 93% van de uitstoot buiten de Nederlandse territoriale wateren.

De uitstoot door de luchtvaart is voor 95% buiten de Nederlandse lands- grenzen.

De transportsector is een emissie-intensieve bedrijfstak. Dit komt omdat bij transport veel motorbrandstoffen (benzine, diesel, lpg, stookolie, kerosine) worden gebuikt, waardoor CO2 vrijkomt.

Met name de luchtvaart en het vervoer over water veroorzaken veel meer broeikasgassen per euro toegevoegde waarde dan gemiddeld in de economie.

De broeikasgasemissies door de Nederlandse economie wijken af van de nationale broeikasgasemissies berekend volgens de richtlijnen van de International Panel on Climate Change (IPCC).

Wel meegeteld bij beide totalen, maar geen onderdeel van de Nederlands transportsector, is de broeikasgasuitstoot door eigen vervoersbewegingen van huishoudens en transport dat wordt uitgevoerd door bedrijven die buiten de transportsector vallen.

Crickey Conservation Society 2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.